Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en het gebruik van https://www.prophix.com/ is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder beperking of voorbehoud de volgende algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen en hun rangschikking eigendom van Prophix Software. Alle handelsmerken die op deze website worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of enig recht op auteursrecht, octrooi, handelsmerk of ander eigendomsbelang van Prophix Software of een derde partij.

Deze website en de inhoud op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, audio, video, HTML-code, knoppen en tekst, mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prophix Software, behalve dat u één kopie van het materiaal op één computer mag downloaden, weergeven en afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u het materiaal op geen enkele manier wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact laat.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen zakelijke of professionele relatie tussen u en Prophix Software. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of websites die niet worden beheerd door Prophix Software. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of websites en Prophix Software neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of diensten. Een link naar een andere website of dienst is geen goedkeuring van die site of dienst. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website of van een site of dienst waarnaar deze website verwijst, is op eigen risico.

DE MATERIALEN OP DE WEBSITE WORDEN GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN', ZIJN EXPERIMENTEEL EN UITSLUITEND VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK EN PROPHIX SOFTWARE WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE REPRESENTATIES, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE DISCLAIMERS WETTELIJK ONGELDIG WORDEN GEACHT. PROPHIX SOFTWARE GEEFT GEEN REPRESENTATIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OP DE WEBSITE.

Prophix Software beheert en onderhoudt deze website vanuit het hoofdkantoor in Mississauga, Ontario, Canada en u gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden en alle juridische acties of procedures met betrekking tot deze website worden geregeld door de wetten van de provincie Ontario, zonder verwijzing naar de regels inzake rechtskeuze. Als u een juridische procedure tegen Prophix Software wilt aan te spannen, erkent u uitdrukkelijk dat het Prophix Software vrij staat om de jurisdictie van onze voorkeur te kiezen waar een dergelijke procedure tegen ons kan worden gevoerd. Aangezien u door gebruik te maken van deze website hebt ingestemd met de wetten van de provincie Ontario voor dergelijke procedures, kiezen wij ervoor om dergelijke procedures in Ontario te verdedigen en kunnen wij deze beslissing geheel naar eigen inzicht nemen, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt of van waar ter wereld u deze website hebt bezocht. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u de informatie op deze website niet zult openen of gebruiken in strijd met dergelijke wetten.

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt alle informatie die u via deze site indient, beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U verklaart dat u het wettelijke recht hebt om dergelijke informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u geen informatie zult verstrekken, tenzij u daartoe wettelijk gerechtigd bent. Vanwege het open karakter van het internet raden wij u aan geen informatie te verstrekken die u als vertrouwelijk beschouwt.

Prophix Software accepteert geen ongeautoriseerde inzendingen van ideeën buiten die van bestaande zakelijke relaties. Om de belangen van onze huidige klanten en onszelf te beschermen, moeten we de kwestie van dergelijke inzendingen met de grootste zorg behandelen. Zonder een duidelijke zakelijke relatie kan en zal Prophix Software dergelijke inzendingen niet vertrouwelijk behandelen. Alle ideeën die aan Prophix Software worden verstrekt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie zijn niet vertrouwelijk en Prophix Software mag daarom soortgelijke ideeën ontwikkelen, gebruiken en vrijelijk openbaar maken of publiceren zonder u te compenseren of verantwoording aan u af te leggen. Prophix Software zal al het redelijke doen om ongeoorloofde inzendingen van ideeën terug te sturen of te vernietigen zonder deze uitvoerig te beoordelen. Indien een beoordeling echter naar eigen goeddunken van Prophix Software als noodzakelijk wordt gezien, zal dit gebeuren met dien verstande dat Prophix Software geen verplichting op zich neemt om de vertrouwelijkheid van uw idee te beschermen of u te compenseren voor de openbaarmaking of het gebruik ervan. Door via deze website een idee of andere gedetailleerde inzending in te dienen bij Prophix Software, gaat u akkoord met de voorwaarden in dit beleid.

Als u vragen hebt over de gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Prophix door te schrijven naar Prophix Software Inc., Suite 1000, 350 Burnhamthorpe Road West, Mississauga, Ontario, Canada L5B 3J1

Zie 

in actie

prophix logo ×

Je gaat nu verder naar een Engelstalig gedeelte van onze website

prophix logo ×